Monthly Archive: ธันวาคม 2017

ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบและสนับสนุนเข้ารับการอบรมซึ่งมี จำนวน ๔ โครงการ
๑. โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) แม่ไก่
๒. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
๓. โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)
๔. โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

เอกสารแนบ: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nrct.go.th/training.aspx

 

ขอเชิญร่วมเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด”

ขอเชิญร่วมเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด”

สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก ได้กำหนดให้มีการเปิดรับพิจารณาข้อเสนอ “โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด” ตั้งแต่วันนี้ ๑๘ ธันวาคม จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

ท่านสามารถส่งหัวข้อเสนอโครงการทางไปรษณีย์ที่ น.ส.สุภัทรา บัวเพิ่ม สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ หรือทาง e-mail : supattra_b@thaihealth.or.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญร่วมเสนอ โครงการพัฒนาวิชาการยาเสพติด

 

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี ๒๕๖๑

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างปะเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี ปี ๒๕๖๑

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nrct.go.th/

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายละเอียด : พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถเข้าดูได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้