ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2560 – 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีกำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของ วช. (www.nrct.go.th) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (www.nrms.go.th) ในโอกาสต่อไป ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำกรอบวิจัยมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องวช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน รายละเอียด