ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกรอบการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ปีงบประมาณ 2560 – 2561

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้มีความร่วมมือกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ที่จะสนับสนุนทุนวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ภายใต้การสนับสนุนทุนการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยเชิงนโยบาย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่มีกำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิ รายละเอียด