NRCT

ถ่ายทอดสดการประชุม แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ถ่ายทอดสดการประชุม แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ลิงค์ถ่ายทอดสด : ลิงค์ ๑

ลิงค์ถ่ายทอดสด :  ลิงค์ ๒

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ครั้งที่ ๑๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ในการนี้ วช.
๑.ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”
๒.หากประสงค์จะนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว กรุณาแจ้งการตอบรับและส่งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานให้วช. เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งผู้ประสานงานจะทำหน้าที่ประสานงานกับวช. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของการบริหารจัดการงาน Thailand Research Expo โดยส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ: ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

แบบตอบรับและโครงการ

ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 

ขอประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้บุคลากรในสังกัดของท่านทราบและสนับสนุนเข้ารับการอบรมซึ่งมี จำนวน ๔ โครงการ
๑. โครงการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) แม่ไก่
๒. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
๓. โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย” (Research Manager: RM)
๔. โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”

เอกสารแนบ: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nrct.go.th/training.aspx

 

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี ๒๕๖๑

การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยี มนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างปะเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี ปี ๒๕๖๑

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.nrct.go.th/

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Event Hall ๙๘ – ๙๙ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้ทาง Website : http://www.nrct.go.th/  และ Website : http://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบนำเสนอผลงานฯ มายัง ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลงานและจัดการความรู้การวิจัย วช.
หรือทาง E-mail : Inventorday.rekm@nrct.go.th  ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทาง Website : http://www.nrct.go.th/ และ Website : http://inventorday.nrct.go.th
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน วันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๖๑

ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จำนวน ๗ กลุ่ม เรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย”
ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ : ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

new การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อเสนองบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template ระบบ NRMS (เป้าหมาย ๑-๓)

new คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3)

เนื้อความ : 
ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template
1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program)
2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program)
3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม
4. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12)
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น (45 เรื่อง)
7. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
9. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ
10. แนวทางจริยธรรมการวิจัยในคน และที่เกี่ยวข้องกับคน
11. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคนฯ
12. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยความปลอดภัยทางชีวภาพฯ
14. คำจำกัดความของเป้าหมาย 1-4
15. แนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดการความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี

หรือเข้าดูได้ผ่านทาง : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2127

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๒

new การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงบประมาณกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมในแผนบูรณาการดังกล่าวในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. จัดทำหนังสือนำส่งและแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) จำนวน 1 ชุด และส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

หรือเข้าดูได้ผ่านทาง : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการร่วมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโชยน์ โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Thailand Research Week” ซึ่งประกอบด้วย

๑. งาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

๒. การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส

๓. นิทรรศการและการประชุมวิชาการ “๒๕ ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวในวงกว้าง วช. ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ วช. ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้ามายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การจัย วช. ภายในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2017

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญ ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligenceเวลา ๑๓.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญและเอกสารแนบ