ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม “การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เชิญชวนบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการอบรม ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๕๔๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร ๓๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ www.uniserv.rbru.ac.th/stat ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ภัทร ศรีสรวล เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๑๓๖ ๖๖๓๒

เอกสารแนบ : ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้ารับการอบรม”การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม R และ R Commander”

เอกสารแนบ๑ : โครงการ

เอกสารแนบ๒ : กำหนดการ