ประกาศทุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน ๓ ประเภททุน ได้แก่

๑. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด)
๓. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง(เมธีวิจัย สกว.)(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อหลีกเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลจำนวนมากในช่วงกำหนดปิดรับสมัครแต่ละทุน จึงแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนปิดรับสมัครดังกล่าว

เอกสารแนบ :  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุน