สกว.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสัมมนาประจำปีหัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย”

ในการนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนาประจำปีเรื่อง “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน: ทางเลือกและข้อท้าทาย” ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร และผู้ที่สนใจจะสมัครสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ https://forms.gle/MRD1B2HgrF3Mb5FNA

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงจะสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นกลางและนักวิจัยอาวุโสที่เคยได้รับทุนและ/หรืออยู่ในระหว่างการรับทุนจากฝ่ายวิชาการ สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้พื้นฐานของผู้เสนอโครงการสู่การใช้ประโยชน์ การสมัครและกำหนดเวลาประกาศรับข้อเสนอโครงการข้างต้นที่ http://academics.trf.or.th ระหว่างวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

เอกสารแนบ : ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุนวิจัย

เอกสารแนบ : ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

……………………………………

ประกาศทุน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ใน ๓ ประเภททุน ได้แก่

๑. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
๒. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด)
๓. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง(เมธีวิจัย สกว.)(สกว. สนับสนุนร่วมกับ สถาบันต้นสังกัด)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อหลีกเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการส่งข้อมูลจำนวนมากในช่วงกำหนดปิดรับสมัครแต่ละทุน จึงแนะนำให้ดำเนินการสมัครก่อนปิดรับสมัครดังกล่าว

เอกสารแนบ :  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประกาศทุน

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สนับสนุนให้กิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแหงชาติ ประจำปี๒๕๖๑ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒) โดยให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาศได้รับทุน

ในการนี้ สกว.จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)” ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ตวงพร) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๘ ๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ อีเมล์ tuangporn@rtf.or.th

 

เอกสารแนบ ๑ :  ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอวิจัยทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื่นที่ (ปีที่๒)

เอกสารแนบ ๒ : แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

เอกสารแนบ ๓ : เอกสารประกาศทุน

 

 

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)”

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)”

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของรัฐที่ให้ทุนสนับสนุนปริญญาเอกทุกสาขาเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย ได้จัดทำโครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)” โดยโครงการนี้จะเป็นการประกวดการสร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์ เพื่อให้ได้สื่อที่ครอบคุมการนำไปใช้งานต่อไป โดยเปิดรับสมัคผู้สนใจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คณะผู้จัดการประกวดจึงใคร่ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ กำหนดเปิดรับผลงานไปจนถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์โครงการ (คปก.) 

เอกสารแนบ๑ : ใบสมัคโครงการ ประเภทคลิปวีดีโอ

เอกสารแนบ๒ : ใบสมัคโครงการ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์