การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ (The 3 rd National RMUTR Conference) “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย และ ส่งบทความได้ที่ www.rmutrcon.rmutr.ac.th และ สอบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพทได้ที่ ๐๒๔-๔๑๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐ – ๒๔๒๖ หรือ ทางอีเมล์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓