มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๔ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2019/nationalcon/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐ – ๒๔๒๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

……………………………………

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓ (The 3 rd National RMUTR Conference) “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัย และ ส่งบทความได้ที่ www.rmutrcon.rmutr.ac.th และ สอบสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพทได้ที่ ๐๒๔-๔๑๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐ – ๒๔๒๖ หรือ ทางอีเมล์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่เว็บไซต์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐-๒๔๒๖ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

เอกสารแนบ๑ : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ