ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สำนักงบประมาณ จึงกำหนดจัดการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน” ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ วช. จึงขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ที่ goo.gl/MThAUn

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

เอกสารแนบ๑ : การประชุม “อนาคตประเทศไทย โจทย์วิจัยเพื่อประชาชน”

เอกสารแนบ๒ : กำหนดการ