การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR)

สำหรับปี ๒๕๖๑ นี้ วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการดังกล่าว ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัคได้จากเว็บไซต์ของ วช. ที่ www.nrct.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ ๐-๒๕๖๑-๒๔๔๕ ต่อ ๒๑๐ โทรสาร ๐-๒๕๖๑-๓๐๔๙ อีเมล pharot.t@nrct.go.th

เอกสารแนบ : การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑

เอกสารแนบ๑ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ