การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบส่วนท้ายของประกาศนี้) โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ภารกิจวิจัยและจัดความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณ กิตติกันติพงศ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๖ ๓๙๕๕ ต่อ ๒๒๖ หรือ ที่เว็บไซต์ : www.onesqa.or.th

เอกสารแนบ ๑ : ประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารแนบ ๒ : รายละเอียดการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารแนบ ๓ : แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒