สมศ

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และ นักวิชาการ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบส่วนท้ายของประกาศนี้) โดยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ภารกิจวิจัยและจัดความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคาร พญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ คุณ กิตติกันติพงศ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๖ ๓๙๕๕ ต่อ ๒๒๖ หรือ ที่เว็บไซต์ : www.onesqa.or.th

เอกสารแนบ ๑ : ประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารแนบ ๒ : รายละเอียดการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เอกสารแนบ ๓ : แบบฟอร์มการขอทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ในหน่วยงานร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ในหน่วยงานร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในหน่วยงาน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) โดยจัดข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ สมศ. กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของ สมศ. www.onesqa.or.th และสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติกันตพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๖ ๓๙๕๕ ต่อ ๒๒๖

เอกสารแนบ: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เอกสารแนบที่ 1)

แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาการรับทุน (เอกสารแนบที่ 2)