ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับเครือข่ายวิจัยมีความประสงค์จะจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 80th Anniversary Suan Sunandha Rajabhat University, “International Conference on Innovation, Smart Culture and Well-Beings” วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมดังกล่าว รายละเอียดสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://conference.ssru.ac.th/ICISW2018 และสามารถติดต่อได้ที่ Email: conference2018@ssru.ac.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

เอกสารแนบ๑ : กำหนดการ