ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production)

ด้วยเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "านวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production). ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยทีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ด้านปาล์มน้ำมันได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์งานวิจัย การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒปิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง และสื่อมวลชน

จึงขอเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมและสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=38