ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒               ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวัน รายละเอียด

คลินิกวิจัยการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2560 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559

ด่วน เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อโอกาสให้นักวิจัยที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 (http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1055) สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยได้ด้วยตนเองที่ วช. โดยจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production)

ด้วยเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "านวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production). ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยทีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เนื้อความ : วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th) โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้ 1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเ รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วย คอบช. โดย วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้  01- รายละเอียด