คอบช.

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒ 

             ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนสือมวลชน และผู้ที่จะนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน 

             ในการนี้ วช. จึงเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหากท่านสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=44 หรือกรอกแบบลงทะเบียนการเข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งส่งกลับมายัง วช. ภายในวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๑๕๖๐

 

เอกสารเพิ่มเติม

วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒

กำหนดการ

แบบลงทำเบียน

คลินิกวิจัยการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2560 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559

ด่วน เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อโอกาสให้นักวิจัยที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 (http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1055) สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยได้ด้วยตนเองที่ วช. โดยจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช. 4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันละประมาณ 50 ท่าน ท่านละ 30 – 60 นาที
ทั้งนี้ กรุณาแจ้งรายชื่อล่วงหน้าได้ที่ลิงค์ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=40
หมายเหตุ :    
1. กำหนดวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. และรอบบ่าย เวลา 13.30 – 16.00 น. ต้องมาให้ทันตามรอบที่แจ้งรายชื่อไว้
2. เตรียมไฟล์ข้อมูลของข้อเสนอการวิจัยทั้งแผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยมาให้พร้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. นักวิจัยใหม่ ต้องลงทะเบียนนักวิจัยที่ลิงค์ http://www.nrms.go.th/Register.aspx สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว กรุณา Update ข้อมูลในฐานข้อมูลนักวิจัยของตนเองและผู้ร่วมวิจัยทุกท่านในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ให้เป็นปัจจุบัน (ติดต่อผู้ดูแลระบบ NRMS เบอร์โทร 0 2561 2445 ต่อ 607)
4. หากเป็นไปได้กรุณานำโน้ตบุ๊กส่วนตัวมาเองเพื่อไม่ต้องรอคิวใช้คอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่มีจำกัด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production)

ด้วยเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "านวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production). ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยทีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ด้านปาล์มน้ำมันได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์งานวิจัย การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ประกอบด้วยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒปิจากสถาบันการศึกษา ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้นำเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง และสื่อมวลชน

จึงขอเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมและสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=38

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ : วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th) โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้

1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

2) กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

3) ขั้นตอนการขอรับทุน

4) แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560

5) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560

6) ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

7) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโรงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์)

8) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก

9) แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408
โทรสาร : 0-2940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐.pdf
02-กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ .pdf
03-ขั้นตอนการขอรับทุน.docx
04-แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
05-รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
06-ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์.docx
07-ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์) .docx
08-แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก.docx
09-แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย.docx

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย คอบช. โดย วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้ 

01-หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช)

03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค)

04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย/1ด)

05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค)

06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี)

07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)

08-แบบหนังสือนำส่ง

09-จริยธรรมการวิจัยในคน

10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง

11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ

12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

13-ประกาศ ปปช. ฉ.1

14-ประกาศ ปปช. ฉ.2

15-ประกาศ ปปช. ฉ.3

16-รายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกรอบการวิจัยตามกลุ่มเรื่อง

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2561-2445 ต่อ 412, 413
โทรสาร 0-2579-2284, 0-2940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-หนังสือกรอบวิจัย 60.pdf
02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
03-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
04-แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
05-คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
06-แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
07-แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
08-แบบหนังสือนำส่ง.docx
09-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
10-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
11-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
12-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
13-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
14-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
15-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
16-รายชื่อผู้รับผิดชอบกรอบวิจัย 60.pdf