ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒               ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ รายละเอียด

คลินิกวิจัยการส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ปี 2560 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559

ด่วน เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมคลินิกวิจัยเพื่อโอกาสให้นักวิจัยที่ประสบปัญหาการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 (http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=1055) สามารถเข้ามาลงทะเบียนเพื่อส่งข้อเสนอการวิจัยได้ด้วยตนเองที่ วช. โดยจะมีเจ้าหน้าที่เพื่อให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม กบง. ชั้น 2 อาคาร วช. รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production)

ด้วยเครือข่ายองค์การบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานตณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "านวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil, Sustainable Production). ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยทีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ด้านปาล์มน้ำมันได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์งานวิจัย การสัมมนาดังกล่าวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 เนื้อความ : วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th) โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้ 1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 2) กรอบการวิจัย รายละเอียด

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วย คอบช. โดย วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ National Research Management System (NRMS) http://www.nrms.go.th โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้  01-หนังสือกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 02-แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช) รายละเอียด