ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (สวสท.) ได้จัดโครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ เรื่อง “ดุลยภาพของการพัฒนาทางสังคม: มิติทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการศึกษา” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ของสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือแจ้งรายชื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๘-๒๕๖๕ ต่อ ๗๒๐๐ หรือ E-mail: ssrat.org@gmail.com.com

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรรระดับชาติ

เอกสารแนบ : โครงการประชุมทางวิชาการ

……………………………………