ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย

เรื่อง “ศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สากล”

วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยให้คงไว้เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและพร้อมที่จะเผยแพร่และพัฒนามวยไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สากลต่อไป

590723-01

ภาพที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาประธานเปิดงาน

 


590723-02

ภาพที่ ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียน

 

590723-03

ภาพที่ ๓  ตัวอย่างกิจกรรม

 

590723-04

ภาพที่ ๔  อาจารย์พงศ์ธร แสงวิภาค วิทยากร