ขอความร่วมมือการรับสมัครบุคคลวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอความร่วมมือการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจประสงค์จะสมัครส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒