ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสวนา เรื่อง “การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19”

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดเสวนาเรื่อง การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาหลักสถานการณ์โควิด-19 ในวันที่ 14 ส.ค. 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม โดยกรอกข้อมูลผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสมัครรวมถึงลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ www.training.nida.ac.th