ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด้วยวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น ๓ ถนนวิภาวดีสังริต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ในการนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสนะ โทรศัพท์ ๐๘๕-๕๐๑-๕๙๙๕ และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๐-๘๘๙๙ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ websile : http://umdc.tsu.ac.th/detail.php?id_list=๗๐๒&aNum=๒๐๑๙๑๐๐๓๐๗๕๒๕๔