ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ ๖” ประจำปี ๒๕๖๓ (RDI FOR DISRUPTIVE EDUCATION : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)

ด้วย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักวิชาศึกษาทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบันการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๓ (RDI for Disruptive Education : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา) เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมให้อาจารย์นักวิจัยบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาและรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ ๒๑ ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายนถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖-๓๐น. ณ โรงแรมวินเซอร์ สวิท แอนด์ คอนเวนชัน สุขุมวิท ๒๐ ตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าวสำหรับหน่วยงานของรัฐสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ตามระเบียบของทางราชการหรือเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้วท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http //www.il.mahidol.ac.th/sotl6/ หรือสมัครได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์สแกน QR code และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่โทรสารหมายเลข ๐๒-๔๔๑-๐๔๗๙หรือทางอีเมล์ sotl6.2020@gmail.com ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๑-๙๗๒๙ , ๐๒-๔๔๑-๙๗๓๔หรือ ๐๘๖-๓๒๐๕๙๒๕