มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ (iCulture) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม (participatory interactive workshop) ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในงานพิพิธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ และใบสมัครมาพร้อมนี้แล้ว

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการอบรมดังนี้

๑. “เทคนิคการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ” รุ่นที่ ๑๔ จะจัดขึ้นวันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๒. “ศิลปะการเขียนภาษาไทย” (The art of Thai writing) จะจัดขึ้นวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ในการนี้สถาบันฯ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม โดยกรุณาส่งแบบตอบรับมายังสถาบันฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์

กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จะจัดอบรมเชิงปฏิสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม ศิลปะการทำงานพิพิธภัณฑ์ ในการนี้จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในรายวิชาต่อไปนี้

๑. iCurator (ภัณฑารักษ์นักนวัตกรรม – innovative curator) อบรมวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ ๑ – ๓ และ ๘ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

๒. iConservator (นักอนุรักษ์เชิงนวัตกรรม – innovative conservator) อบรมวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ที่ ๑๕ – ๑๗ และ ๒๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดโครงการฯ เอกสารแนะนำโครงการฯ และใบสม้ครมาพร้อมนี้แล้ว

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ จึงขอเชิญจัดส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ สามารถดูรายละเอียดการอบรมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม นางวริศรา ไข่ลือนาม โทรศัพท์: ๐ ๒๔๔๑ ๐๒๐๑-๔ ต่อ ๓๐๑ มือถือ ๐๖ ๑๙๕๔ ๖๒๘๒ E-mail waiwingrob@gmail.com

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

……………………………………

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel ๒๐๑๓ เบื้องต้น”

ด้วย ศูนย์วิจัยเป็นเลิศชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลทางคลินิก คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel ๒๐๑๓ เบื้องต้น” ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ๖๒๐ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น ๖ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ http://bdm.si.mahidol.ac.th/Excel2018 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเป็นเลิศชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลทางคลินิก คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel ๒๐๑๓ เบื้องต้น”

เอกสารแนบ๑ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เอกสารแนบ๒ : โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Document Linguistics  – Asian Perspectived (DLAP-3) “Work with Communities : Toward reclamation of Linguistics and cultural heritage” ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้จากเอกสารแนบ รายละเอียดโครงการ ท้ายประกาศ

เอกสารแนบ ๑ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

เอกสารแนบ ๒ : รายละเอียดโครงการ

เอกสารแนบ ๓ : ใบสมัครโครงการ

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีวัตถุประสงค์ให้สถาบัน/มหาวิทยาลัยต่างๆที่ยังไม่มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน และยังไม่มีหน่วยงานใดจัดการอบรมให้ความรู้เช่นนี้มาก่อน การจัดอบรมความรู้ทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เน้นหนักเกี่ยวกับการปฏิบัติของนักวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัยที่สนใจจะจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนฯได้ส่งบุคลากรไปรับการอบรมมาแล้ว แต่ยังไม่สามารถดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ขึ้นได้ เนื่องจากยังขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการคณะกรรมการฯ ที่จะทำให้ระบบงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนจึงมีดำริโครงการนี้ขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีทรัพยากรบุคคล ที่มีความรู้โดยได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่ชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา และประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน ทั้งนี้จะมีการแจก ใบประกาศนียบัตรภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น เพื่อรับรองการเข้ารับการอบรมให้ทุกท่านนำไปไปใช้ประโยชน์

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ใคร่ขอเชิญชวนให้ท่านจัดส่งบุคคลากรสายวิชาการที่จะมาทำหน้าที่ผู้บริหาร คณะกรรมการจริยธรรม (IRB administrator) ได้แก่ ประธาน รองประธาน กรรมการที่เป็นเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 4-5 ท่าน สมัคเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๓๐  ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อ ๑ ท่าน เพียง ๓,๐๐๐ บาท เท่านั้น  ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานเอกชน/พนักงานอื่นๆ เข้าอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบของหน่วยงาน พร้อมขอความกรุณาประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมฯ นี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

กรุณาแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมโครงการอบรมฯในแบบตอบรับออนไลน์ได้ที่ https://tinyurl.com/irbsetup1-61 หรือส่งแบบสมัคร ที่ E-Mail: mucerif.mahidol@gmail.com หรือ FAX: ๐๒-๘๔๙-๖๒๗๔ กลับมายังศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อทางศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้เตรียมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวประภาพรรณ ศูนย์กลาง ๐๒-๘๔๙-๖๒๒๐,๖๒๒๓

เอกสารแนบ : บันทึกข้อความโครงการฝึกอบรม

เอกสารแนบ ๑ : โครงการและกำหนดการ

เอกสารแนบ ๒ : แบบสมัคเข้าร่วมโครงการ