ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ ๖” ประจำปี ๒๕๖๓ (RDI FOR DISRUPTIVE EDUCATION : การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ในยุคการพลิกผันทางการศึกษา)