แจ้งผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”