ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกคณะที่ช่วยกันขับเคลื่อนระบบการวิจัย ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง