Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งกลับในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ word ที่อีเมล์ที่ rockmelt13@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้นำไปเสนอประชุมคณะกรรมการความร่วมมือโครงการฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป เอกสารแนบ: ขอประชาสัมพันธ์คัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ แบบฟอร์ม

Read More »