Monthly Archive: มกราคม 2018

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ในหน่วยงานร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ในหน่วยงานร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ด้วยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักวิจัย/นักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการนี้จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ในหน่วยงาน ร่วมส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒) โดยจัดข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ สมศ. กำหนด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของ สมศ. www.onesqa.or.th และสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น ๒๔ เลขที่ ๑๒๘ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติกันตพงศ์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๒๑๖ ๓๙๕๕ ต่อ ๒๒๖

เอกสารแนบ: ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เอกสารแนบที่ 1)

แบบเสนอโครงการเพื่อพิจารณาการรับทุน (เอกสารแนบที่ 2)

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ ได้จาก www.trf.or.th (หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ สกว.”) และส่งข้อเสนอโครงการมายัง รพีพร สิทธิ
ได้เฉพาะทางอีเมล: rapeeporn@trf.or.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย.

รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ.

ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำความร่วมมือกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสนับสนุทุนวิจัยร่วมกัน ระหว่างนักวิจัย ๒ ประเทศ และกำลังประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (Climaate Change& Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)) ในหัวข้อ “Climate Extreme”

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวต้องเป็นการทำการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน โดยมีรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบที่ ๑
เอกสารแนบที่ ๒

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๑

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๑

การสมัครทุน คปก. รุ่นที ๒๑ (นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑) มีขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ดังเอกสารหมายเลข ๑ โดย คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน ๑ รอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th โดยคปก.มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข ๒

อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณที่ คปก. ได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปีไม่แน่นอน และสกว. ยังไม่ทราบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้ทุน คปก. ในปีงบประมาณ๒๕๖๒ สกว. อาจจะไม่สามารถจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สมัครขอรับทุน คปก. และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทุกท่านได้ สกว. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรทุนคปก. ตามกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่ สกว. ได้รับ

เอกสารแนบ: การเปิดรับทุนโครงการปริญญาเอกการญนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
เอกสารแนบที่ ๑: ขั้นตอนการสมัครทุนโครงการปริญญาเอกการญจนาภิเษก
เอกสารแนบที่ ๒: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการสกว.สัญจรครั้งที่ ๒”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการสกว.สัญจรครั้งที่ ๒”

เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทะศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผบงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากขึ้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนที่มีความสนใจ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง URL ดังเอกสารแนบที่2 ซึ่งจะเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนสิทธิ์สำรองอาหาร เฉพาะ ๒๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

เอกสารแนบ ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่2
เอกสารแนบที่ ๑: รายละเอียดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
เอกสารแนบที่ ๒: poster และ URL

ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร

สดๆ..ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร

สรุปเบื้องต้น ..ม.รามบอก เป็นข้อมูลเก่าช่วงปีการศึกษา 58 ได้ปิดไปแล้ว 23 หลักสูตร งดแล้ว 6 หลักสูตร

ส่วนปีนี้ ..ปีการศึกษา 61 .. ปิดอีก 1 หลักสูตร ส่วนที่เหลือ 10 หลักสูตรที่เหลือ .. สกอ. รับรองไปแล้ว

ผู้แถลง : ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.รามคำแหง

ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1719845184703268&id=100000334098614

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)” ครั้งที่ ๑๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลักของการจัดงานคือ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ในการนี้ วช.
๑.ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในงาน “มหกรรมงานิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)”
๒.หากประสงค์จะนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว กรุณาแจ้งการตอบรับและส่งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานให้วช. เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งผู้ประสานงานจะทำหน้าที่ประสานงานกับวช. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของการบริหารจัดการงาน Thailand Research Expo โดยส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เอกสารแนบ: ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๑ (Thailand Research Expo 2018)

แบบตอบรับและโครงการ

ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมรับการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด แล้วส่งกลับในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ word ที่อีเมล์ที่ rockmelt13@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เพื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได้นำไปเสนอประชุมคณะกรรมการความร่วมมือโครงการฯ พิจารณาคัดเลือกต่อไป

เอกสารแนบ: ขอประชาสัมพันธ์คัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์

แบบฟอร์ม