ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำความร่วมมือกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสนับสนุทุนวิจัยร่วมกัน ระหว่างนักวิจัย ๒ ประเทศ และกำลังประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (Climaate Change& Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)) ในหัวข้อ “Climate Extreme”

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวต้องเป็นการทำการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน โดยมีรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบที่ ๑
เอกสารแนบที่ ๒