TRF

ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สนับสนุนให้กิจกรรม ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแหงชาติ ประจำปี๒๕๖๑ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒) โดยให้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เป็นผู้บริหารจัดการทุนวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหา และการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการกระจายโอกาศได้รับทุน

ในการนี้ สกว.จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนองานวิจัย “ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่๒)” ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ตวงพร) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๘ ๘๒๐๐ ต่อ ๘๓๔๑ อีเมล์ tuangporn@rtf.or.th

 

เอกสารแนบ ๑ :  ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอวิจัยทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื่นที่ (ปีที่๒)

เอกสารแนบ ๒ : แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

เอกสารแนบ ๓ : เอกสารประกาศทุน

 

 

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

ขอประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย SRI13 : ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ ได้จาก www.trf.or.th (หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์ สกว.”) และส่งข้อเสนอโครงการมายัง รพีพร สิทธิ
ได้เฉพาะทางอีเมล: rapeeporn@trf.or.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ในการประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย.

รูปแบบการเขียนข้อเสนอโครงการ.

ขอประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทำความร่วมมือกับ National Natural Science Foundation of China (NSFC) ซึ่งเป็นหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสนับสนุทุนวิจัยร่วมกัน ระหว่างนักวิจัย ๒ ประเทศ และกำลังประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศของมรสุมในเอเชีย (Climaate Change& Climate Variability Research in Monsoon Asia (CMON2)) ในหัวข้อ “Climate Extreme”

ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าวต้องเป็นการทำการวิจัยร่วมระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยจีน โดยมีรายละเอียดการยื่นข้อเสนอโครงการและแบบฟอร์ม ตามเอกสารแนบ ๑ และ ๒ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trf.or.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เอกสารแนบที่ ๑
เอกสารแนบที่ ๒

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๑

เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๒๑

การสมัครทุน คปก. รุ่นที ๒๑ (นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๑) มีขั้นตอนการสมัครขอรับทุน ดังเอกสารหมายเลข ๑ โดย คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน ๑ รอบ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th โดยคปก.มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษา ดังรายละเอียดในเอกสารหมายเลข ๒

อนึ่ง เนื่องจากที่ผ่านมางบประมาณที่ คปก. ได้รับจากรัฐบาลในแต่ละปีไม่แน่นอน และสกว. ยังไม่ทราบยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อให้ทุน คปก. ในปีงบประมาณ๒๕๖๒ สกว. อาจจะไม่สามารถจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่สมัครขอรับทุน คปก. และมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทุกท่านได้ สกว. จึงขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรทุนคปก. ตามกรอบวงเงินงบประมาณปี ๒๕๖๒ ที่ สกว. ได้รับ

เอกสารแนบ: การเปิดรับทุนโครงการปริญญาเอกการญนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21
เอกสารแนบที่ ๑: ขั้นตอนการสมัครทุนโครงการปริญญาเอกการญจนาภิเษก
เอกสารแนบที่ ๒: หลักเกณฑ์ในการพิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการสกว.สัญจรครั้งที่ ๒”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “ฝ่ายวิชาการสกว.สัญจรครั้งที่ ๒”

เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยของฝ่ายวิชาการ สกว. ที่สอดรับกับยุทะศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผบงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ เพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากขึ้น ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการรูปแบบใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการในครั้งนี้เป็นอาจารย์และนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชนที่มีความสนใจ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนผ่านทาง URL ดังเอกสารแนบที่2 ซึ่งจะเปิดระบบลงทะเบียนวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทางฝ่ายวิชาการ สกว. ขอสงวนสิทธิ์สำรองอาหาร เฉพาะ ๒๐๐ ท่านแรกเท่านั้น

เอกสารแนบ ประชาสัมพันธ์โครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่2
เอกสารแนบที่ ๑: รายละเอียดโครงการ ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2
เอกสารแนบที่ ๒: poster และ URL

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการร่วมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโชยน์ โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Thailand Research Week” ซึ่งประกอบด้วย

๑. งาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

๒. การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส

๓. นิทรรศการและการประชุมวิชาการ “๒๕ ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวในวงกว้าง วช. ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ วช. ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้ามายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การจัย วช. ภายในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2017

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยส่งมายัง โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” (อ.ดร.พิมพิมล แก้วมณี) ที่อยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (ไฟล์ word และ PDF) โทรศัพท์ 08-1473-4818 (อ.ดร. พิมพิมล แก้วมณี)
Email address: pimkaewmanee@gmail.com  หรือเข้าดูได้ผ่านทาง http://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย

เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
ประกาศผลวันที่: 1 พฤษภาคม 2560

สมัครผ่านทางระบบรับสมัครทุนออนไลน์ที่เว็บไซต์: http://rgjadvanced.trf.or.thศึกษารายละเอียดวิธีการสมัคร และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ทุนต่างๆ ได้ที่: http://rgjadvanced.trf.or.th/rgjadvance_download.aspx

FlowChart-RGJadvance2560

 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

TRF-Logo-

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560

"ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม"

ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

 

Attachments:
File Description File size Downloads
Download this file (New2112255901.pdf)New2112255901.pdf ประกาศทุน_ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 60 189 kB 1646

 

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559)

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง และสามารถค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้น

ทั้งนี้ รูปแบบของทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) จะเป็นการร่วมสนับสนุนทุน 3 ฝ่าย อันได้แก่ สกว. มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยของรัฐ และ ภาคอุตสาหกรรม ในด้านเงินสนับสนุนและองค์ความรู้ต่อยอด โดยนักวิจัยจะทำงานประสานร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม ผ่านการแนะนำช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยอาวุโสในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยนักวิจัยหลักต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกว. กำหนด

ขอบเขตงานวิจัย

โจทย์วิจัยต้องเป็นงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

หลักเกณฑ์ในการให้ทุน

$11.       ให้ทุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ.

$12.       นักวิจัยต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ณ วันที่สมัครทุน

$13.       นักวิจัยต้องทำงานเต็มเวลาให้กับต้นสังกัด และไม่ใช่พนักงานประจำของต้นสังกัด

$14.       ภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 50% ของทุนวิจัย และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐต้องร่วมสนับสนุนทุนไม่น้อยกว่า 25% ของทุนวิจัย หรือ หากภาคอุตสาหกรรมต้องการร่วมสนับสนุนทุนมากกว่า 50% จนถึง 75% ของทุนวิจัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของรัฐสามารถร่วมสนับสนุนทุนลดหลั่นจากน้อยกว่า 25% ถึง 0% ของทุนวิจัยได้

ระยะเวลาโครงการ

ให้ทุนเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี อย่างไรก็ตามสกว. โดยพวอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทุน หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงร่วมกับผู้ประกอบการไว้ หรือมีการปรับเปลี่ยนงานวิจัยโดยไม่ผ่านการเห็นชอบร่วมกัน โดยมีการประเมินเป็นรายปีโดย พวอ. และผู้ประกอบการ

รายละเอียดทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

$11.       การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาโท

เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาโทเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,060,000 บาท (530,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (25,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (200,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

$12.       การสนับสนุนทุนนักวิจัยระดับปริญญาเอก

เป็นการให้ทุนวิจัยซึ่งมีโจทย์วิจัยมาจากภาคอุตสาหกรรมแก่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือนักวิจัยหน่วยงานของรัฐ เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยนักวิจัยระดับปริญญาเอกเป็นนักวิจัยหลัก ทุนละประมาณ 1,800,000 บาท (900,000 บาทต่อปี) เพื่อเป็นค่าใช้ตอบแทนนักวิจัย (45,000 บาทต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย (330,000 บาทต่อปี) และค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา (30,000 บาทต่อปี)

หมายเหตุ:     นักวิจัยสามารถรับค่าใช้จ่ายประจำเดือนเพิ่มเติมจากต้นสังกัดเดิมหรือจากแหล่งทุนอื่นได้ (แต่จะต้องไม่ติดเงื่อนไขหรือมีความขัดแย้งในข้อหนึ่งข้อใดกับสัญญารับทุนของสกว.)

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

$11.       ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการและเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมได้ที่ http://rri.trf.or.thàดาวน์โหลด à ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF)

$12.       อาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยโปรดดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

$13.       ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา/นักวิจัยอาวุโสเป็นผู้ยื่นเสนอโครงการ ส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆตามรายการตรวจสอบเอกสาร มายังโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) โดยการอัพโหลดเอกสารหลักฐานต่างๆที่ http://rriirf.trf.or.th และส่งเอกสารฉบับจริงมาที่โครงการ พวอ. จำนวนอย่างละ 1 ชุด

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

กระบวนการ

1 มิ.ย. 59 – 30 มิ.ย. 59

เปิดรับข้อเสนอโครงการ

1 ก.ค. 59 – 31 ก.ค. 59

ประเมินข้อเสนอโครงการ

1 ส.ค. 59 – 31 ส.ค. 59

นำเสนอโครงการวิจัย (นักวิจัยและผู้ประกอบการ)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนและ กำหนดการต่างๆ ได้ตามไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่าง

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 – 8353 หรือ 0-2278-8226   อีเมล : trfrri@trf.or.th 

Attachments:
File Description File size Downloads
Download this file (IRF 2559.pdf)IRF 2559.pdf ประกาศ IRF2559 486 kB 92