Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการร่วมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโชยน์ โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Thailand Research Week” ซึ่งประกอบด้วย ๑. งาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ […]

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยส่งมายัง โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” (อ.ดร.พิมพิมล แก้วมณี) ที่อยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด […]

Read More »

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย เปิดรับสมัคร: […]

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม" ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมูลนิธิมั่นพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560   Attachments: File Description File size Downloads New2112255901.pdf ประกาศทุน_ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม 60 189 kB 1646  

Read More »

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559)

ประกาศ การรับสมัครทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม – IRF (ปีงบประมาณ 2559) ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (IRF) ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม หรือ Industrial-academic Research Fellowship program (IRF) เป็นทุนวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาใหม่ สามารถใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้ระบบการทำงานของภาคอุตสาหกรรม และประยุกต์งานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์หรือนักวิจัยอาวุโสจากภาครัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และประเด็นปัญหาจากการดำเนินงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังทำให้เกิดประโยชน์ทั้งกับวงการวิชาการ เนื่องจากเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ และกับวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากสามารถเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในการผลิตจริง […]

Read More »