ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่นที่๒

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ จัดทำหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research & 3I (Ideate, Innovate, Impact ) Executive Program รุ่นที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.โรงแรมโนโวเทล สยาม เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข็มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาลัยและหน่วยงานของท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครและเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว พัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖๗ ๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๑๐ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

เอกสารแนบ ๑ : การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๒ : กำหนดการการบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๓ : โปสเตอร์การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2