Monthly Archive: เมษายน 2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่นที่๒

สถาบันคลังสมองแห่งชาติ จัดทำหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research & 3I (Ideate, Innovate, Impact ) Executive Program รุ่นที่๒ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ.โรงแรมโนโวเทล สยาม เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข็มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาลัยและหน่วยงานของท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัครและเข้าร่วมหลักสูตรได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว พัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๖๗ ๖๓๒-๓๔ ต่อ ๑๑๐ อีเมล์ patchaya@knit.or.th

เอกสารแนบ ๑ : การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๒ : กำหนดการการบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

เอกสารแนบ ๓ : โปสเตอร์การบริหารจัดการวิจัยแนวใหม่รุ่นที่2

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเข้าอบรมด้วยทบเรียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) จำนวน ๑๓๕ วิชา โดยลงทะเบียนที่ www.ocsc.go.th เลือกหัวข้อ e-learning และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จำนวน ๑๕ วิชา ลงทะเบียนที่ http://ebook.ocsc.go.th สามารถดูรายละเอียดและเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ได้ที่ www.ocsc.go.th/e-learning 

เอกสารแนบ : โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนการดำเนินการ “โครงการพัฒนาระบบและแนวทางการเชื่อมโยงความต้องการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยจัดทำเว็บไซต์ www.tech2biz.net ที่ทำหน้าที่เป็นกลไกจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างผู้มีเทคโนโลยี (Technolgy Provider) และผู้มองหาเทคโนโลยี (Technology Seeker) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tech2biz.net สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ จิตราภรณ์ ได้ที่เบอร์ ๐๙๔ ๕๔๖ ๘๕๗๐ อีเมล์ jittraporn.trf@gmail.com

 

เอกสารแนบ : เว็บไซต์ให้บริการจับคู่ความต้องการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ทุน ทุนละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสามารถ ดูรายละเอียดเกณฑ์การให้ทุนได้ที่  https://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/download.php และเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

ดูรายละเอียดได้ที่ : ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้ที่สนใจโครงการวิจัยฯ โดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย พร้อมแนบไฟล์โครงการวิจัยในรูปแบบ MS Word และ PDF มาที่ research.docp@gmail.com โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยส่งไปที่ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งมาภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เอกสารแนบ๑ : ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เอกสารแนบ๒ : กรอบการวิจัยและพัฒนาทางวัฒนธรรม

เอกสารแนบ๓ : แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)”

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)”

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นโครงการใหญ่ของรัฐที่ให้ทุนสนับสนุนปริญญาเอกทุกสาขาเพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย ได้จัดทำโครงการ “Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)” โดยโครงการนี้จะเป็นการประกวดการสร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์ เพื่อให้ได้สื่อที่ครอบคุมการนำไปใช้งานต่อไป โดยเปิดรับสมัคผู้สนใจที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คณะผู้จัดการประกวดจึงใคร่ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการฯ กำหนดเปิดรับผลงานไปจนถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์โครงการ (คปก.) 

เอกสารแนบ๑ : ใบสมัคโครงการ ประเภทคลิปวีดีโอ

เอกสารแนบ๒ : ใบสมัคโครงการ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญท่านและบุคลากรสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ (ICET II 2018: Critical Innovation) ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ได้ทางเว็บไซต์ https://icet.reru.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ระดับชาติ ๐๙ ๘๖๓๙ ๗๘๑๑ และระดับนานาชาติ ๐๘ ๓๒๗๓ ๘๕๙๑

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

เอกสารแนบ๑ : โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

เอกสารแนบ๒ : กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”

ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการอบรมต้องสมัครเข้ารับการอบรมทาง website ของระบบ NRMS http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2159 โดยระบบลงทะเบียนออนไลน์จะปิดรับอัตโนมัติเมื่อมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว และขอความร่วมมือให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด โดย วช. จะรับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารระหว่างการอบรมฯ

เอกสารแนบ : ขอเชิญเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ”การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑”

เอกสารแนบ๑ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 และประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 โดยนำเสนอเทคโนโลยีของหน่วยงานที่พร้อมถ่ายทอดออกสู่เชิงพาณิชย์ และขอเรียนเชิญประชุมเพื่อเตรียมการในรายละเอียด ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสวทช. โยธี ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯ และส่งแบบตอบรับการประชุมฯที่ นางสาวศุภกัญญา สกุลไพสิฐ และนางสาวสโรชา เพ็งศรี อีเมล์ supakanya@nstda.or.th และ sarocha.phengsri@nstda.or.th ภายในวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เอกสารแบบ : ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018

เอกสารแบบ๑ : ระเบียบวาระการประชุม

เอกสารแบบ๒ : แบบตอบรับการประชุม

การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดพิมพ์วารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทั้งใน และต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิจัย ทางคณะผู้จัดทำวารสาร ได้จัดทำวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume 7, Number 2 และได้นำขึ้นเผยแพร่ออนไลน์เรียบร้อยแล้วที่ URL:http//rjas.rsu.ac.th

ในการนี้วารสารจะเปลี่ยนชื่อจากเดิม RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) เป็น JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (JCST) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rjas.rsu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐-๒๗๙๑-๕๖๙๐ อีเมล์ rjasrri2011@rsu.ac.th

เอกสารแนบ : การเผยแพร่วารสารและเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

เอกสารแนบ๑ : JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (JCST)

เอกสารแนบ๒ : JCST s-c Research Article Template

เอกสารแนบ๓ : JOURNAL OF CURRENT SCIENCE AND TECHNOLOGY (JCST)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่เว็บไซต์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐-๒๔๒๖ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

เอกสารแนบ๑ : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ