โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘     ภาพที่ ๑ ภาพผู้บริหารเตรียมเปิดงาน     ภาพที่ ๒ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา     ภาพที่ ๓ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน