โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

โครงการโรงทานเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

Activity_01

 

ภาพที่ ๑ ภาพผู้บริหารเตรียมเปิดงาน

 

Activity_02

 

ภาพที่ ๒ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

Activity_03

 

ภาพที่ ๓ ประชาชนผู้เข้าร่วมงาน