Monthly Archive: พฤศจิกายน 2017

ขอเชิญรับฟัง การชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัย และการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญรับฟัง การชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัย และการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกลับมาที่ โทรสาร 02 218 2895

ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม : ขอเชิญรับฟังการชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัยฯ ปีงบประมาณ 2561
ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม : คำสั่งและประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561
ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศเรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 
ลิ้งข้อมูลเพิ่มเติม : ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เรื่อง การรับข้อเสนอ โครงการสนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ 2561

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถาบันอุดมศึกษาของท่านดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน ๑๕ เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน ๑๕ ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เอกสารประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ

การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑

การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่านดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน ๑ ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เอกสารเพิ่มได้ที่ : การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย.