ทุนส่งเสริมการวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สถาบันอุดมศึกษาของท่านดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน ๑๕ เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน ๑๕ ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสามารถนำส่งเอกสารได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือนำส่งด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.

เอกสารประชาสัมพันธ์ : การเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ฯ

การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑

การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาของท่านดำเนินการยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) จำนวน ๑๐ เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน ๑ ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

เอกสารเพิ่มได้ที่ : การรับสมัครเป็นหน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย.

 

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สามารถดาวห์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิ้ง : การยื่นข้อเสนอโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยส่งมายัง โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” (อ.ดร.พิมพิมล แก้วมณี) ที่อยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (ไฟล์ word และ PDF) โทรศัพท์ 08-1473-4818 (อ.ดร. พิมพิมล แก้วมณี)
Email address: pimkaewmanee@gmail.com  หรือเข้าดูได้ผ่านทาง http://www.trf.or.th/trf-grants-and-funding-announcement/

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละครั้งได้ที่ เว็บไซด์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

สามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

 

เอกสารแนบ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

รายละเอียด

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2

ด้วยฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงการ (concept paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf

เอกสารแนบ
หนังสือประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” และ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์
โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015
โทรสาร 0-2259-1822

เอกสารแนบ
หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
TOR โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
 

การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งนำเนาหนังสือ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๘๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญนักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนองานวิจัย ทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ด้านยางพาราตามความเชียวชาญ โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าว ต้องสอดคล้องคามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศ โดยส่งแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย มาที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง อีเมลล์ researchraot@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจะประกาศรายชื่อข้อเสนองานวิจัยบนเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และนำข้อเสนองานวิจัยดังกล่าวเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณางานวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยให้ผู้รับผิดชอบข้อเสนองานวิจัยนำเสนอด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย (บางเขน) เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น.

 

หนังสือนำส่ง ขออนุเคราะห์ประกาศยางพารา

link ประชาสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์ม กนผ. 2

แบบฟอร์ม กนผ. 2-1

แบบฟอร์ม กนผ. 2-2

 

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มนักวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเกณฑ์การให้ทุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สามารถเข้าดูได้ผ่านทาง website : https://www.nstda.or.th/ChairProfessor และ Facebook : https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทดเทคโนโยลีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ตาม หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๑๕๖๐ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th

 

เอกสารเพิ่มเติม

หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561


ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไขล่าสุด 6 มกราคม 2560)

 

          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

กรอบการวิจัยที่เปิดรับ

สวรส. กำหนดทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 7 แผนงาน และ 14 ประเด็นวิจัย ดังนี้

แผนงานวิจัย

Research program/ ประเด็น

1. ระบบยา เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยี

1) ระบบยาและเวชภัณฑ์

1.1) ระบบติดตามประเมินการบริโภคยาต้านจุลชีพ ในระดับประเทศ (ผู้ประกอบการ ผู้สั่งใช้ยา จนถึงระดับประชาชน)

1.2) การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

1.3) การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของยา (รวมทั้งวัคซีน) ที่จะนำเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ

2) ระบบเทคโนโลยี

2.1) การนำดิจิทัลเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม มาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

2.3) การลดอุบัติการณ์ของการเกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ในระบบบริการ ด้วยความรู้ทางเภสัชพันธุศาสตร์ (Genomic medicine)

2. กำลังคนด้านสุขภาพ

3) การพัฒนากำลังคนที่บริการและสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ

 

3. ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

4) การสำรวจสภาวะสุขภาพ

4.1) การสำรวจสภาวะตาบอด สายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข

4.2) การสำรวจสุขภาพประชาชนไทย (Health exam survey)

5) มาตรฐานระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ

4. ระบบบริการสุขภาพ

6) ระบบบริการปฐมภูมิเขตเมือง ท้องถิ่น และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

7) ระบบการบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย และระบบการจัดการและการช่วยเหลือเบื้องต้น เมื่อเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

8) สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ

9) การพัฒนากระบวนการดูแลรักษาระดับพื้นที่จังหวัด/ เขต ด้วยกลไก R2P (Routine to Policy)

5. การเงินการคลังสุขภาพ

10) การสร้างความกลมกลืนคุณภาพบริการ ประสิทธิภาพ ความเป็นธรรม ความยั่งยืน และความพอเพียง ทางการคลัง ของระบบหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

6. ระบบอภิบาลสุขภาพ

11) เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

7. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

12) Migrant Health และการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพ สำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย

13) กลุ่มประชากรต่างๆที่ได้รับผลจากการกำหนดด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

14) ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 1. เป็นอาจารย์ หรือนักวิจัย หรือนักวิชาการ ที่ทำงานสังกัดสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ/ ภายใต้กำกับของรัฐ  

 2. ผู้วิจัยหลัก (PI) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 

 3. สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ รวมทั้งประสานงานร่วมกับ ผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัย เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์

การยื่นเสนอข้อเสนอโครงการ

 1. ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณยื่นเสนอโครงการได้โดยตรงทาง (https://www.hsri.or.th/proposal2561)

 2. หัวหน้าโครงการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 โครงการ (โครงการย่อยในแผนงาน นับเป็น 1 โครงการ)

 3. โครงการ/แผนงานวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดย 1 แผนงาน หมายถึง โครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 4. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามประกาศสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ที่ 33/2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย (file แนบ)

การกลั่นกรองและพิจารณาข้อเสนอโครงการ

 1. การกลั่นกรองโครงการ พิจารณาจากขอบเขตโครงการ เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการวิจัยของ สวรส. ที่กำหนดไว้ รวมถึงการพิจารณาศักยภาพ และความน่าเชื่อถือของนักวิจัย

 2. การพิจารณาโครงการ ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย (RM) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ได้แก่ 1) ความชัดเจนของคำถามการวิจัย เป้าหมายการใช้ประโยชน์ 2) การทบทวนวรรณกรรม 3) ระเบียบวิธีวิจัย 4) การวิเคราะห์ผลการวิจัย 5) การใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย (ในเชิงนโยบาย วิชาการ ชุมชน/สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ/พาณิชย์ ตามลักษณะโครงการ) 6) ประสบการณ์ของผู้เสนอโครงการและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา

1.

ออกประกาศประชาสัมพันธ์ และยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal)

1 ธ.ค.2559–15 ม.ค.2560

2.

คณะกรรมการผู้จัดการงานวิจัย กลั่นกรองและพิจารณาโครงการ เพื่อประกอบการเสนองบประมาณปี 2561 ให้กับสำนักงบประมาณ

1 ก.พ.2560-30 เม.ย.2560

3.

ปรับปรุงโครงการ งบประมาณ และทำสัญญา

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

4.

ดำเนินการวิจัย ติดตามควบคุมผลงาน และคุณภาพงานวิจัย

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2560 เป็นต้นไป

การสมัครรับทุน

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.hsri.or.th/proposal2561) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุรางค์รัตน์ จิรนันทนากร โทรศัพท์ 02 832 9257 Email surangrat@hsri.or.th หรือคุณพัชราภรณ์ พัฒนภูติวงศ์ โทรศัพท์ 02 832 9224 Email patcharaporn@hsri.or.th


รายละเอียดและองค์ความรู้ในการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ดาวน์โหลดได้จากลิงก์)

 

          มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 – ทิศทางการวิจัยของ สวรส. ปีงบประมาณ 2561 

 – Implementation research 

 – กระบวนการวิจัยเชิงสังเคราะห์ 

– หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินและเอกสารประกอบ

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการ

 1. คลิก download form proposal(proposal.docx) จากนั้นเติมข้อมูลให้ครบถ้วน
 2. คลิก ยื่นข้อเสนอการวิจัย
 3. กรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อในแบบฟอร์มออนไลน์ ตามที่กำหนดให้ครบถ้วนช้อมูลเหมือนในไฟล์ proposal.docx
 4. คลิก upload file proposal(proposal.docx) (ที่เติมข้อมูลครบถ้วนแล้ว) มายังระบบ
 5. คลิก submit
 6. รอรับแจ้งจาก email ตอบรับจากระบบ
 7. ขนาดไฟล์ proposal.docx ที่กรอกข้อมูลแล้วไม่ควรเกิน 500kb

*** สวรส.ขอสงวนสิทธิรับพิจารณาเฉพาะข้อเสนอโครงการที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น