Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยส่งมายัง โครงการ “การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม” (อ.ดร.พิมพิมล แก้วมณี) ที่อยู่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ชุด […]

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ […]

Read More »

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2

ด้วยฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงการ (concept paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf เอกสารแนบ หนังสือประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

Read More »

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” และ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015 โทรสาร 0-2259-1822 […]

Read More »

การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งนำเนาหนังสือ การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ที่ ศธ ๐๕๐๑(๑)/ว๘๓ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอเชิญนักวิจัย ที่สนใจส่งข้อเสนองานวิจัย ทางด้านการผลิต การวิจัยเศรษฐกิจ การวิจัยอุตสาหกรรม ด้านยางพาราตามความเชียวชาญ โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าว ต้องสอดคล้องคามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศ โดยส่งแบบฟอร์มข้อเสนองานวิจัย มาที่ กองบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยยาง อีเมลล์ […]

Read More »

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มนักวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ […]

Read More »

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทดเทคโนโยลีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๐

ตาม หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๑๕๖๐ (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาต่อไป ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.nrct.go.th   เอกสารเพิ่มเติม หนังสือเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย วช ๐๐๐๕/ว ๑๕๓๘

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561(แก้ไขล่าสุด 6 มกราคม 2560)             สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559) กรอบการวิจัยที่เปิดรับ สวรส. กำหนดทิศทางการวิจัย […]

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านสุขภาพ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติข้อที่ 1 เร่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสนองตอบต่อประเด็นเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหน่วยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560(ระบบเปิดรับในวันที่ 1 ธันวาคม 2559) กรอบการวิจัยที่เปิดรับ สวรส. กำหนดทิศทางการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย 7 แผนงาน และ 14 […]

Read More »

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

ทุนวิจัย “คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ประกาศเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับดุษฎีบัณฑิต คปก. ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกตามเกณฑ์ คปก. มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันที่สมัคร (โดยไม่นับรวมเวลาที่ทำวิจัยหลังปริญญาเอก) และทำงานประจำสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานในประเทศไทย เปิดรับสมัคร: […]

Read More »