Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร

สดๆ..ฟังกัน! ม.รามคำแหง ชี้แจง กรณี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ประกาศรายชื่อหลักสูตร ไม่ผ่านการประเมินคุณภาพ 40 หลักสูตร สรุปเบื้องต้น ..ม.รามบอก เป็นข้อมูลเก่าช่วงปีการศึกษา 58 ได้ปิดไปแล้ว 23 หลักสูตร งดแล้ว 6 หลักสูตร ส่วนปีนี้ ..ปีการศึกษา 61 .. ปิดอีก 1 หลักสูตร […]

Read More »

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

รายละเอียด : พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถเข้าดูได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในส่วนของรูปด้านล่างเป็นพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 7

Read More »

ขอเชิญรับฟัง การชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัย และการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561

ขอเชิญรับฟัง การชี้แจงกำหนดการ กรอบหัวข้อวิจัย และการยื่นข้อเสนองานวิจัยปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2561 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. ณ สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารสถาบัน 3 ชั้น 12 โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกลับมาที่ […]

Read More »

ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จำนวน ๗ กลุ่ม เรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx […]

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการร่วมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโชยน์ โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Thailand Research Week” ซึ่งประกอบด้วย ๑. งาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ […]

Read More »

ประกาศรับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการนานาชาติ SCOPUS) ได้ร่วมกันสนับสนุนรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards และรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Innovative Researcher Award  ในการนี้ สกว. จึงขอเชิญนักวิจัยที่สนใจ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อส่งเอกสารสมัครเข้ารับการพิจารณารางวัลด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://asia.elsevier.com/trfohescopus2018 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม – 31 สิงหาคม […]

Read More »

ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รอบที่ 2

ด้วยฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอเชิงการ (concept paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. http://industry.trf.or.th หรือติดตามข่าวสารของฝ่ายอุตสาหกรรมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ที่ https://www.facebook.com/IndustryDivision.trf เอกสารแนบ หนังสือประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

Read More »

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย “โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก” และ “โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์”

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญอาจารย์ และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจจะขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.swu.ac.th/ ทั้งนี้ การสมัครขอรับทุนขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนในข้อกำหนดโครงการ (TOR โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์) โครงการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถเสนอขอรับทุน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพิราวรรณ ธงสวัสดิ์ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 11081, 11015 โทรสาร 0-2259-1822 […]

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว

ตาม หนังสือเชิญเข้าร่วมการสัมมนา วช ๐๐๐๔/ว ๑๖๑๒               ด้วย เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา "การสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องข้าว" ในวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแมจิก […]

Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย”   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานด้านการวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์ด้าน งานวิจัยของชาติ ในการที่จะนำงานวิจัยมาช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ซึ่ง จำเป็นจะต้องนำกระบวนการของการวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวที่สำคัญ คือ การประเมิน ในปัจจุบันการประเมิน ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการวางแผน การดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ อีกทั้งยังช่วยให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ และผลของโครงการ หากการ ดำเนินโครงการขาดการประเมิน ผลที่ได้จะส่งถึงทิศทางของการดำเนินงานที่ตามมา อาจรวมถึงการสิ้นเปลือง ทรัพยากรโดยปราศจากการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว วช. จึงได้พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ […]

Read More »