ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๓ ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงทะเบียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยและส่งบทความ ได้ที่เว็บไซต์ http://rmutrcon.rmutr.ac.th และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐-๒๔๒๖ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓

เอกสารแนบ๑ : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติฯ