ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 3rd International Conference on Document Linguistics  – Asian Perspectived (DLAP-3) “Work with Communities : Toward reclamation of Linguistics and cultural heritage” ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้จากเอกสารแนบ รายละเอียดโครงการ ท้ายประกาศ

เอกสารแนบ ๑ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ

เอกสารแนบ ๒ : รายละเอียดโครงการ

เอกสารแนบ ๓ : ใบสมัครโครงการ