ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื้อความ : วช. กำหนดประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (www.nrms.go.th) โดยแบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำวิจัย มีดังนี้

1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

2) กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

3) ขั้นตอนการขอรับทุน

4) แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560

5) รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560

6) ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

7) ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโรงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์)

8) แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก

9) แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408
โทรสาร : 0-2940-5495

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01-ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐.pdf
02-กรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ .pdf
03-ขั้นตอนการขอรับทุน.docx
04-แบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
05-รายละเอียดคำอธิบายเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มโครงการวิจัยเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2560.docx
06-ตัวอย่างหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์.docx
07-ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนหน้าปกข้อเสนอโครงการวิจัย (โครงร่างวิทยานิพนธ์) .docx
08-แบบฟอร์มสถานที่อยู่ที่สามารถติดต่อกลับได้สะดวก.docx
09-แบบฟอร์มงบประมาณค่าใช้จ่าย.docx