ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๑

ในการนี้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๑ ณ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) ในวันที่ ๒ และ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หากผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก คณะรัฐศาสตร์เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ผู้ที่สนใจสมัครและสอบถามได้ที่ชั้น ๒ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัค ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ (หรือจนกว่าจะเต็ม) ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่นางสาวธัญญาวัลย์ ธีรวรทรัพย์ โทร.๐๒ ๖๑๓ ๒๓๓๖ หรือโทร ๐๘ ๘๘๘๔ ๒๖๓๓

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ ๑

เอกสารแนบ๑ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

เอกสารแนบ๒ : ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ

เอกสารแนบ๓ : กำหนดการฝึกอบรม