ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show ๒๐๑๘

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show ๒๐๑๘
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงาน Thailand Tech Show ๒๐๑๘ ขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Eopo ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน โดยเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย การเสวนาทางวิชาการ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๒๐ น. ณ ห้อง MR 218,219,220 ชั้น ๒ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ๒ ชั้น ๒ ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/2svS0f9
เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018
เอกสารแนบ๑ : กำหนดการ