ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show ๒๐๑๘

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show ๒๐๑๘
ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดงาน Thailand Tech Show ๒๐๑๘ ขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thai Tech Eopo ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ ๔-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน โดยเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย การเสวนาทางวิชาการ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๒๐ น. ณ ห้อง MR 218,219,220 ชั้น ๒ และวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ ๒ ชั้น ๒ ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็ปไซต์ https://bit.ly/2svS0f9
เอกสารแนบ : ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018
เอกสารแนบ๑ : กำหนดการ

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจัยแกนนำ” ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ทุน ทุนละไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยสามารถ ดูรายละเอียดเกณฑ์การให้ทุนได้ที่  https://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/download.php และเฟสบุ๊ก http://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

ดูรายละเอียดได้ที่ : ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน “Thailand Tech Show 2017”

ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยส่งเชิงพาณิชย์ และจัดงาน Thailand Tech Show ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงให้เอกชนสามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประสานจุดแข็งของภาคธุรกิจเข้ากับนักวิจัย เพื่อนำทรัพย์สินทางปัญญาที่มีไปต่อยอดเป็นธุรกิจเทคโนโลยี นั้น

ในปี ๒๕๖๐ สวทช. กำหนดจัดงาน Thailand Tech Show ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ซึ่งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในการนี้ สวทช. จึงขอเรียนเชิญท่านส่งผลงานเข้าร่วมงานดังกล่าว ไม่จำกัดจำนวนผลงาน โดยแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดั้งนี้

๑. เทคโนโลยีที่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่มีค่าเปิดเผยเทคโนโลยี จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อค่าตอบแทนการใช้สิทธิ อัตรา ๒% ของยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้น โดยชำระปีละ ๑ ครั้ง และสามารถนำค่าเปิดเผยเทคโนโลยีที่ชำระแล้วมาหักลดได้

๒. เทคโนโลยีที่ไม่กำหนดราคา ได้แก่ เทคโนโลยีที่ผู้สนใจรับอนุญาตใช้สิทธิสามารถเจรจาและตกลงรูปแบบการชำระและอัตราค่าธรรมเนียม เช่นค่าเปิดเผยเทคโนโลยี ค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับหน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัยโดยตรง

ผลงานทั้ง ๒ กลุ่มดังกล่าวสามารถส่งได้ทาง www.thailandtechshow.com เข้าระบบดัวย username และ password ที่ทาง สวทช. ได้จัดส่งให้ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสโรชา เพ็งศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี อีเมลล์ sarocha.phengsri@nstda.or.th โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๑๑ 

 

หนังสือเชิญ

ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2560 จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท และ "ทุน NSTDA Chair Professor" ประจำปี 2560 จำนวน 1 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาสตราจารย์ที่เป็นผู้นำกลุ่มและกลุ่มนักวิจัยที่เข้มแข็ง ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และเชื่อมโยงกับภาคการผลิตและบริการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียดเกณฑ์การให้ทุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ สามารถเข้าดูได้ผ่านทาง website : https://www.nstda.or.th/ChairProfessor และ Facebook : https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA

 

หนังสือประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ และ NSTDA Chair Professor