การรับสมาชิกใหม่ของ Global Young Academy (GYA) ๒๐๑๘

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับการติดต่อจากเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นานาชาติ Global Young Academy (GYA) ในการนี้ ทปอ. ขอประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ช่วยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคือเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่จบปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี จากทุกศาสตร์ (วิทยาศาตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคม หรือมนุษยศาสตร์) อายุไม่เกิน ๔๐ ปี โดยสามารถกรอกใบสมัครและส่งไปยัง GYA ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอรกนก พรรณรักษา E-mail : orakanoke@nstda.or.th หรือ โทร ๐๒-๕๖๑-๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๘ เว็บไซต์ https://globalyoungacademy.net/call-for-new-members/

เอกสารแนบ: การรับสมาชิกใหม่ของ Global Young Academy (GYA) ๒๐๑๘