ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖ หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนี้ จึงขอเชิญจัดส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒ นี้ สามารถดูรายละเอียดการอบรมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม นางวริศรา ไข่ลือนาม โทรศัพท์: ๐ ๒๔๔๑ ๐๒๐๑-๔ ต่อ ๓๐๑ มือถือ ๐๖ ๑๙๕๔ ๖๒๘๒ E-mail waiwingrob@gmail.com

เอกสารแนบ : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

……………………………………