ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๔ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://rmutrcon.rmutr.ac.th/2019/nationalcon/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๕๙ ต่อ ๒๔๒๐ – ๒๔๒๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th

เอกสารแนบ : ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

……………………………………