ขอเชิญส่งบทความและประชาสัมพันธ์วารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเปิดของอาเซียน 4 ประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำวารสาร ASEAN Journal of Open and Distance Learning (AJODL) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI), Thai-Journal Citation Index (TCI) และ Malaysian Citation Index (MCI) เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ และนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัยด้านการศึกษาทางไกล และบทความอื่นที่มีความสนใจเป็นพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโลกและภูมิภาคอาเซียน โดยบทความมีกำหนดการเผยแพร่อย่างต่อเนื่องปีละ 2 ฉบับ (เดือนมิถุนายนและธันวาคม) บนเวบไซต์ http://ajodl.oum.edu.my/