สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" โดยหากหน่วยงานของท่านประสงค์จะนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว กรุณาแจ้งการตอบรับและส่งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานให้ วช. เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งผู้ประสานงานจะทำหน้าที่ประสานงานกับ วช. โดยส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐


หนังสือเชิญ

รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ


Website : http://researchexpo.nrct.go.th/