Tag Archive: NRCT

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ปี ๒๕๖๑

ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ปี ๒๕๖๑ ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ Event Hall ๙๘ – ๙๙ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการได้ทาง Website : http://www.nrct.go.th/  และ Website : http://inventorday.nrct.go.th/main.php?filename=index_th ทั้งนี้ ขอความกรุณาส่งแบบนำเสนอผลงานฯ มายัง ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลงานและจัดการความรู้การวิจัย วช.
หรือทาง E-mail : Inventorday.rekm@nrct.go.th  ภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดย วช. จะประกาศรายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการทาง Website : http://www.nrct.go.th/ และ Website : http://inventorday.nrct.go.th
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดง ในงาน วันนักประดิษฐ์ ปี ๒๕๖๑

การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

new การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อเสนองบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๒

new การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ด้วย สำนักงบประมาณกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมในแผนบูรณาการดังกล่าวในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยส่งข้อมูลผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒. จัดทำหนังสือนำส่งและแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) จำนวน 1 ชุด และส่งมายังกองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

หรือเข้าดูได้ผ่านทาง : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ครั้งที่ ๑๒

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการร่วมผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโชยน์ โดยบูรณาการการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Thailand Research Week” ซึ่งประกอบด้วย

๑. งาน “มหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)ครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

๒. การประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปรินเซส

๓. นิทรรศการและการประชุมวิชาการ “๒๕ ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

ในการนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวในวงกว้าง วช. ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว “Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)” ในวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง Lotus Suite 1-4 ชั้น ๒๒ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าว ทั้งนี้ วช. ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้ามายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การจัย วช. ภายในวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๐

เอกสารแนบ

เชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าว Thailand Research Expo 2017

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญ ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligenceเวลา ๑๓.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Lotus Suite ชั้น ๒๒ ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

หนังสือเชิญและเอกสารแนบ

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ ๒๕๖๑

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญผู้สนใจจัดทำข้อสเนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อประโยชน์ ๒๕๖๑ ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และความความมั่นคง โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th

หนังสือเชิญ

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๒

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๓

ประกาศคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๔

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ใคร่ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายภูมิภาค จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั้น กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ภายในเวลาที่กำหนดของแต่ละครั้งได้ที่ เว็บไซด์ http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php

สามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th

 

เอกสารแนบ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย

รายละเอียด

ขอเรียนเชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศได้กำหนดจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเวทีระดับประเทศในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

ในการนี้ วช. ขอเรียนเชิญหน่วยงานของท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2017)" โดยหากหน่วยงานของท่านประสงค์จะนำผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว กรุณาแจ้งการตอบรับและส่งรายชื่อผู้ประสานงานของหน่วยงานให้ วช. เป็นลำดับแรกก่อน ซึ่งผู้ประสานงานจะทำหน้าที่ประสานงานกับ วช. โดยส่งแบบฟอร์มมายังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย (วช.) ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐


หนังสือเชิญ

รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ


Website : http://researchexpo.nrct.go.th/

ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดแผนงานการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักดิษฐ์เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และได้เชิญชวนหน่วยงานของท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ในสังกัดของท่านเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีต่าง ๆ นั้น

บัดนี้ เนื่องจากผู้จัดงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017)  ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 ได้ประสานงานเชิญชวนให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานดังกล่าว

ในการนี้ วช. จึงขอเชิญชวนท่านพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ ในสังกัดหน่วยงานของท่านตามหลักเกณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในแต่ละเวทีข้างต้น โดย วช. ยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการเช่าพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดแสดง สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ อาทิ ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เป็นต้น ขอความกรุณาให้นักวิจัย / นักประดิษฐ์ เบิกจ่ายจากต้นสังกัด โดยขอความกรุณาหน่วยงานของท่านจัดส่งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมในงาน “13th Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2017) ให้ทาง วช. ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ พร้อมให้นักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่ง แบบตอบรับการเข้าร่วมงาน และ Entry form ตลอดจนแบบจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง ให้ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

 

ผู้ประสานงาน : นางสาวกัลยวัณ วิชาญวิทยา และนางสาวอาภาภัทร ธนาสุวกิจ

กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕ ต่อ ๕๐๗ – ๕๐๙ 

โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๒๒๘๘

Website: http://inventorday.nrct.go.th

E-mail: pver.nrct@gmail.com 


 

หนังสือเชิญ ส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการนำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง

 


 

Link ประชาสัมพันธ์ วช.

แบบฟอร์มของทางผู้จัดงาน 

Appliction Form (word)

แบบฟอร์มของ วช.

แบบฟอร์มของ วช.

1. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2017 (word)

    แบบตอบรับเข้าร่วมงาน INST 2017 (pdf.)

2. แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2017 (word)

    แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง INST 2017 (pdf.)

 

 

 

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้อนุมัติให้คณะครุศาสตร์ และสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จำปาเหลือง เป็นผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม ซึ่งมีกำหนดจัดโรงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ส่ง บุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมฝึกอบรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ทั้งนี้สามารถส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่บันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยผลพิจารณาการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ http://edu.pbru.ac.th ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้คุณจุฑารัตน์ ทองพูล E-mail: jutarant9195@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘๖-๗๕๒๘๐๙๔ หรือ คุณอัศวิน ไชยภูมิสกุล E-mail: netcenter_win@hotmail.com โทรศัพท์ ๐๘๐-๕๕๓๙๗๗๗ เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัคร โดยให้จัดส่งใบสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF

หนังสือเชิญ

กำหนดการและใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Symposium 2017 ขึ้น ระว่างงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๐ (Thailand Research Expo 2007)" ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพิ่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ได้นำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตราฐาน 

ในการนี้ วช. ขอเชิญชวน นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Symposuim 2017 ทั้งในภาค การบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (​Poster Presentation) ใน ๕ กลุ่มเรื่อง ดังนี้

๑. การวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างทั่วถึง

๒. การวิจัยด้านการเกษตรเพิ่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

๓. การวิจัยด้านเทคโนโลยีสีเขียว (Green Technology) 

๔. การวิจัยด้านการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในสังคมประชาคมอาเชียน

๕.​ การวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมสร้างสรรค์

โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก คู่มือการส่งผลงาน ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ทางระบบอิเล็คทรอนิกส์ www.researchexpo.nrct.go.th (click ที่ link : Thailand Research Symposuim) ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐