Monthly Archive: สิงหาคม 2016

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

เนื้อความ : ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น

                   อนึ่ง ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยเพื่อเข้ารับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ต้องไม่ติดค้างส่งงานแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2556 หากพบว่ายังติดค้าง วช. จะไม่นำมาพิจารณาประเมินผล ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและนักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)

                   โดยนักวิจัยจะต้องนำเข้าข้อเสนอการวิจัยในระบบ  NRMS ด้วยตนเองและนำข้อเสนอการวิจัยที่พิมพ์จากระบบมาส่งที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสุโขทัยชั้น 12 ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 16.30 น. ประกอบด้วยข้อเสนอการวิจัยจำนวน 6 ชุด และ CD 1 แผ่น

หมายเหตุ : ผู้ประสานหน่วยงาน/นักวิจัย สามารถดาวน์โหลด แบบเสนอแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย (template V1B01082559) และมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้จากไฟล์ที่แนบ หรือดาวน์โหลดผ่านระบบ NRMS (www.nrms.go.th) ในขั้นตอนยื่นข้อเสนอการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
Template(มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง).docx
TemplateResearchProgram(แผนงานวิจัย).docx
TemplateResearchProject(โครงการวิจัยหรือโครงการวิจัยย่อย).docx