Opening Hours Mon to Fri - 8.30 to 16.30
Phone 0-2310-8696
Fax 02-3108696

ประกาศข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๒ จำนวน ๗ กลุ่ม เรื่องดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th และสามารถดาวน์โหลด “คู่มือการใช้งานระบบ NRMS (ทุนมุ่งเป้าและทุน วช.) สำหรับนักวิจัย” ได้ที่ URL http://www.nrms.go.th/Manual.aspx […]

Read More »

การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 การยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ข้อเสนองบแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

Read More »

คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template ระบบ NRMS (เป้าหมาย 1-3)

 คำอธิบายการกรอกข้อมูลใน template (เป้าหมาย 1-3) เนื้อความ :  ส่วนที่ 1 คำอธิบายการกรอก template 1. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) 2. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program) 3. คำอธิบายการกรอกแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ส่วนที่ 2 เอกสารเพิ่มเติม 4. (ร่าง) […]

Read More »

การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี ๒๕๖๒

 การเสนอขอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วย สำนักงบประมาณกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อจัดทำคำขอรับงบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพร่วมในแผนบูรณาการดังกล่าวในการนี้ วช. และ สวทน. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการ จัดทำแบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) ให้เป็นไปตามร่างแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ […]

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญ ผู้แทน ผู้ประสานงานวิจัย หรือผู้รับผิดชอบงานวิจัยของหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมเรื่อง การประชุมวิชาการเรื่อง “NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ” เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ “การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence” เวลา ๑๓.๐๐  – ๑๖.๓๐ น. ในวันอาทิตย์ที่ […]

Read More »

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำ ๒๕๖๐ ช่วงที่ ๒ (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๐)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วงงานภาครัฐ หน่วงงานแหล่งทุน และหน่วงงานอื่นๆ  เพื่อให้ผู้บริหารงาน นักวิจัย และผู้ประสานงานหน่วยงาน มีความความเข้าใจกระบวนการทำงานและสามารถนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ NRMS ได้ถุกต้องและครบถ้วน วช. จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบดังกล่าวให้กับผู้บริหาร/ผู้ประสานงานหน่วยงาน/นักวิจัย เพื่อรับทราบกระบวนการทำงานของระบบ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี ๒๕๖๐ […]

Read More »

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก) เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)” ระหว่างวันที่ 15  – 28 ธันวาคม 2559 เท่านั้น  ดูรายละเอียดในประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบ ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : 10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf 11-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf 12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf 13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf 14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf 15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf 16-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf […]

Read More »

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

การเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อความ : ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ได้มีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่ประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนวิจัยส่วนรวม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน เพื่อการประสานงานและประสานประโยชน์ร่วมกัน และเพื่อประหยัดงบประมาณแผ่นดินที่มีอยู่จำกัด ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย นั้น           […]

Read More »

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ ปี 59-60 เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง   ปีงบประมาณ 2559 – 2560 ————————————————————-            วช. และ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559-2560  ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม […]

Read More »

การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนงบประมาณแผ่นดิน

การเปิดเผยรายงานฉบับสมบูรณ์ของทุนงบประมาณแผ่นดิน                     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS)  เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  และหน่วยงานแหล่งทุน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้นำข้อมูลวิจัยเข้าระบบ NRMS ตั้งแต่       เริ่มเสนอขอทุนวิจัยจนถึงสิ้นสุดการวิจัย และสามารถสืบค้นข้อมูลจากระบบเพื่อนำไปจัดทำรายงานหรือสารสนเทศการวิจัยในเรื่องต่าง […]

Read More »