Monthly Archive: ธันวาคม 2016

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ห้องจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดยมีเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ดาวน์โหลด ดังนี้ 

1.หนังสือเชิญหน่วยงาน

2.ปฏิทินกิจกรรม

3.โครงการการบ่มเพาะ

4.กำหนดการบ่มเพาะ

5.แบบตอบรับ

6. แบบฟอร์มการจัดทำเอกสารเชิงแนวคิด (Concept Paper)

เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมา ณ ที่นี้ 

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ  Event Hall 102-104 ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และให้องค์กร/นักประดิษฐ์ของไทยและนานาชาติ ได้นำเสนอผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม ชุมชน และใช้ในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ได้แนบแบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ (2017 Bangkok International Property, Invention, Innovation and Technology Exposition : IPITEx 2017) มาแล้ว  เพื่อให้นักประดิษฐ์ นักวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนทำกิจกรรม และ/หรือได้รับรางวัลจากกิจกรรมของ วช. ได้ดาวน์โหลดข้อมูลสำหรับการจัดทำรายละเอียดเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานดังกล่าวด้วย

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดแสดง

1.แบบข้อมูลประกอบในการจัดทำโปสเตอร์

2.แบบตอบรับโครงการรับทุนอุดหนุนกิจกรรม

3.แบบตอบรับโครงการรางวัลนานาชาติ

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง “แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีน” ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "แผนงานพลังงานทดแทนภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย – จีน" ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560  โดยสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ได้ ดังไฟล์แนบ

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
02-561-2455 ต่อ 409 , 410 คุณศรีรัตน์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01. ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย.pdf
02. แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นไทย – จีน.doc
03. แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
07. แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08. แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
09. แบบหนังสือนำส่ง.docx
10. จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11. จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12. ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15. มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16. ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17. ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18. ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง “ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)” ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2

 ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่อง "ศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)" ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 2 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 – 31 มกราคม 2560  โดยสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ได้ ดังไฟล์แนบ

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.)
02-561-2455 ต่อ 410 คุณภาสิตา คุณจิราภรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
01. ประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย.pdf
02. กรอบการวิจัย กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub).docx
03. แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
04. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
05. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
06. คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
07. แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
08. แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
09. แบบหนังสือนำส่ง.docx
10. จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11. จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12. ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14. จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15. มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16. ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17. ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18. ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมชมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี ๒๕๖๐

 1. แบบตอบรับเข้าร่วมชมงาน

 2. แบบตอบรับเข้าอบรม

 3. แบบตอบรับลงทะเบียนเสวนา

 4. ตารางการเสวนาอบรม

 5. หัวข้อการประชุมโดยสังเขป

ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ประจำปี 2560”

ขยายเวลาส่งข้อเสนอได้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559

ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการ "การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)" ประจำปี 2560 โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้

1. เชิญส่งข้อเสนอโครงการ

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3. ข้อกำหนดการเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนฯ

4. แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ

 

 

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)

เนื้อความ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2560 (กลุ่มเรื่อง สัก)” ระหว่างวันที่ 15  – 28 ธันวาคม 2559 เท่านั้น  ดูรายละเอียดในประกาศและเงื่อนไขการรับข้อเสนอการวิจัย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
10-จริยธรรมการวิจัยในคน.pdf
11-จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง.pdf
12-ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ.pdf
13-แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ.pdf
14-จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ.pdf
15-มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ.pdf
16-ประกาศ ปปช. ฉ.1.pdf
17-ประกาศ ปปช. ฉ.2.pdf
18-ประกาศ ปปช. ฉ.3.pdf
1-ประกาศรับ.pdf
2-กรอบวิจัยอพ.สธ.-วช.สัก.pdf
3 แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ช).doc
4 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) (แบบ คอบช. 1ค).doc
5 แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 1ย-1ด).doc
6 คู่มือประกอบการเขียน แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) (แบบ คอบช. 2ค).doc
7 แบบหนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (ถ้ามี).docx
8 แบบหนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).docx
9 แบบหนังสือนำส่ง.docx